Lagemaatonderhoud

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Werkingssfeer

1.1 Deze algemene voorwaarden—hierna te noemen uitvoeringsvoorwaarden– zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat.

Artikel 2 Definities
2.1 In deze Uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat de gebruiker van de uitvoeringsvoorwaarden. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die bij opdracht wederpartij van de leverancier is. Consument opdrachtgever, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Het werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat geleverde materialen. Meer– en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling boven of verlaging van de overeenkomen prijs.
2.2 Aanvaarding van deze uitvoeringsvoorwaarden betekent dat partijen uitdrukkelijk allen deze voorwaarden op hun overeenkomsten/transacties van toepassing verklaren. Afwijkende of aanvullende voorwaarden, onder welke benaming dan ook, kunnen leverancier alleen binden indien schriftelijke door leverancier bevestigd.
II. AFSPRAKEN
Artikel 3

3.1 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat draagt er zorg voor dat elke opdracht in beginsel schriftelijk wordt vastgesteld. Bij offertes of aanbiedingen gebezigde tekeningen maat—en gewichtsopgaven, catalogi of afbeeldingen vervatte gegevens zijn niet bindend.
3.2 Een opdracht omvat een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, met: een vermelding van het tijdstip waarop het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk; de prijs van het werk; de betalingswijze.
3.3 Alle overeengekomen prijzen zij gebaseerd op de grondstof van materiaalprijzen, loon en vervoerskosten, fiscale lasten en verdere prijsbepalende factoren zoals deze gelden op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Indien drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst de kosten van de prijsbepalende factoren stijgen is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs met gelijktijdige doorberekening van BTW, evenredig te verhogen. De opdrachtgever en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat kunnen afspraken maken op basis van drie prijsvormingsmethoden:
vaste prijs: een vaste prijs kan bij de eindafrekening uitsluitend worden afgeweken op grond van een bepaling in deze uitvoeringsvoorwaarden:
- regie: en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat komen overeen dat de gemaakte kosten van Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat worden vergoed aan de hand van een van tevoren vastgesteld uurtarief en zo mogelijk ook de andere kosten: bij iedere afrekening maakt Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat een opstelling van de bestede uren en alle overige kosten, waaronder de kosten van materialen die op de opdracht betrekking hebben.
- Richtprijs: richtprijs kan allen worden afgegeven in combinatie met een uurprijs (regie); deze richtprijs geldt als een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de uiteindelijk verschuldigde totaalprijs; deze schatting betreft het aantal te besteden uren en/of de te verwerken materialen en/of de overige kosten.
p.s. combinatie van bovenstaande methoden zijn ook mogelijk (bijvoorbeeld deels vaste prijs, deels regie)
3.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis– en verblijf-, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.6 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat draagt er zorg voor dat deze uitvoeringsvoorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, doch uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 4 Verplichtingen van Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat

4.1 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat staat er voor in, dat de werkzaamheden in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en de eisen van goed en deugdelijk werk zullen worden uitgevoerd.
4.2 Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
4.3 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
4.4 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat is verplicht de opdrachtgever te wijzen op: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk word verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich vóór of tijdens de uitvoering van het werk aan Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat openbaren en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat ter zaken deskundig moet worden geacht.
4.5 Indien Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet naar  behoren nakomt, is het gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
4.6 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat is aansprakelijk voor schade voor zover deze hem kan worden toegerekend tot een bedrag van maximaal het uit te keren bedrag conform de CAR verzekering. BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.7 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Verplichtingen van opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
5.2 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
5.3 Indien de opdrachtgever een of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij gehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
5.4 De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen en hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, een en ander onverlet de waarschuwingsplicht van Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat op grond van artikel 4 lid 4.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht
6.1 Partijen kunnen meer– of minderwerk overeenkomen, waarbij Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat ervoor zorg draagt dat zulks in beginsel schriftelijk wordt vastgesteld.

Artikel 7 Onvoorziene complicaties
7.1 Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
7.2 Indien Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat de opdrachtgever niet kan bereiken, dient Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
7.3 Eventuele extra kosten, die Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen verreist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
7.4 Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen verreist, kan de opdrachtgever meer– of minderwerk opdragen.

Artikel 8 Oplevering
8.1 Na voltooiing van het werk nodigt Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat de opdrachtgever uit voor oplevering van het uitgevoerde werk. Indien de opdrachtgever het werk niet binnen redelijke tijd keurt of al dan niet onder voorbehoud aanvaardt wordt opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
8.2 Indien er gebreken worden geconstateerd, die door Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat dienen te worden hersteld, zal Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden die buiten de risicosfeer van Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat vallen.
IV. BETALING
Artikel 9 Vooruitbetaling

9.1 Indien tussen de opdrachtgever en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat is overeengekomen, dat voor aanvang van de werkzaamheden reeds gedeeltelijke betaling zal plaatsvinden, dient Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat dienaangaande zekerheid te stellen.

Artikel 10 Betaling in termijnen
10.1 Indien partijen betaling in termijnen zijn overeengekomen, geschiedt betaling in evenredigheid met de voortgang.
10.2 Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat zijn verplichtingen ter zake voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid betaling op te schorten.

Artikel 11 Eindafrekening
11.1 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.
11.2 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op regie (al dan niet in combinatie met een richtprijs) bevat de eindafrekening een opstelling van de bestede uren, geleverde materialen en overige kosten (zoals gereedschapshuur, parkeergelden, precario, e.d.)
11.3 Wanneer de overeenkomst is gebaseerd op een vaste prijs, bevat die eindafrekening een opstelling van de vaste prijs, het eventuele ‘meer– of minderwerk’ en eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
11.4 De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen en van het resterende saldo.
11.5 Alle betalingen dienen binnen 2 weken na ontvangst van de rekening plaats te vinden, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen.

Artikel 12 Opschorting van de betaling
12.1 Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
12.2 Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat het recht de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

Artikel 13 Niet nakomen betalingsverplichting
13.1 Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, word hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat na het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) een betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft alsnog de gelegenheid binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
13.2 Over betaling die niet tijdig is verricht, kan Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn (als bedoeld in artikel 11 lid 5) tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW.
13.3 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.
V. GARANTIE
Artikel 14 Garantie

14.1 Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat garandeert dat eventuele gebreken in het werk gedurende een jaar na oplevering zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat onverlet dat Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen, dient dit op het opdrachtformulier vermeld te staan.
14.2 De in het eerste lid genoemde gebreken zullen kosteloos worden verholpen.
VI. GESCHILLEN (tussen consument en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat)
Artikel 15 Geschillen

15.1 Op overeenkomsten tussen Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat en de consument waarop deze uitvoeringsvoorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen tussen de consument en Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door dit Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.
15.3 Een geschil wordt door Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat slechts erkend als geschil, indien de consument de klacht eerst aan Onderhoudsbedrijf van de Lagemaat heeft voorgelegd.
15.4 Indien enige bepalingen van deze uitvoeringsvoorwaarden door de bevoegde rechter niet geacht wordt dan wel anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Indien een bepaling van deze uitvoeringsvoorwaarden wegens strijdigheid met het dwingend recht onverbindend is, geldt het geen de bedoeling van partijen het meest benadert. De uitspraak van de bevoegde rechter is voor alle partijen bindend.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu